Laden...

College van burgemeester en wethouders

Zoekresultaten

Wordt geladen...

College van burgemeester en wethouders

Commissaris van de Koning John Jorritsma heeft, in overleg met de raad, afgesproken dat de burgemeester blijft

De heer Jorritsma heeft met de raad afgesproken dat Van Zuijlen burgemeester blijft tot de gemeente fuseert met Het Bildt, Menameradiel en een gedeelte van Littenseradiel. Als alles volgens planning verloopt, gebeurt dit op 1 januari 2018.

De burgemeester wordt op voordracht van de raad voor een periode van zes jaar benoemd door de Koning. Door de gemeenteraad worden de wethouders benoemd. Franekeradeel heeft drie wethouders, omdat het aantal inwoners meer dan 20.000 bedraagt. Samen met de burgemeester vormen zij het college. Het college zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente en verzorgt de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Het realiseren van beleid, het vorm geven aan de door de raad geformuleerde doelen - kortom: het nemen van concrete maatregelen - is een verantwoordelijkheid van het college.

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Franekeradeel is als volgt samengesteld: Burgemeester E. van Zuijlen (vanaf 1 december 2015), wethouder J.R. Bekkema, wethouder T. Twerda, wethouder C.M. de Pee en secretaris H.J.J. de Jong.

Burgemeester

Burgemeester (vanaf 1 december 2015) Eduard van Zuijlen

Portefeuille:

Herindeling, Openbare orde en Veiligheid, ICT, Publiekszaken, Communicatie, Representatie, Juridische zaken, Personeel en organisatie.

                                                                                      
 Eduard van Zuijlen.websiteJPG

Wethouders

Wethouder Joop Bekkema (1e loco-burgemeester)

Portefeuille:

Ruimtelijke Ontwikkeling, Structuurvisies, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Milieu (w.o. Omrin), Gemeentewerken, Beheer & Uitvoering, (w.o. openbare verlichting en riolering), Beheerplannen. Projecten: Franeker Zuid en Kanaalzoneplannen.

J. Bekkema website

Wethouder Caroline de Pee (2e loco-burgemeester)

Portefeuille:

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Stadspromotie, Streekagenda, Cultuur, Onderwijs (w.o. Frysk Belied), Jeugdbeleid en Jeugdzorg, Volksgezondheid, Dorpsvisies. Projecten: Waddenglas, Decentralisatie Jeugdzorg, Krimp

C.M. de Pee web 2 gespiegeld

Wethouder Thiadrik Twerda (3e loco-burgemeester)

Portefeuille:

Financiën, Vastgoed, Sociale Zaken en Zorg, Participatie, Sport, Bouw- en Woningtoezicht (w.o. bestemmingsplannen). Projecten: Gebiedsinrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen, Decentralisatie Participatiewet en AWBZ/WMO.

T.Twerda website gespiegeld

Gemeentesecretaris

De heer Hugo de Jong

Werkgerelateerde nevenfuncties: coördinerend gemeentesecretaris in de veiligheidsregio Fryslân
Bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Bestuursacademie Nederland.


H.J.J. (Hugo) de Jong website

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel