Laden...

Gedragscode

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Gedragscode

Je moet aan een ieder kunnen vertellen wat je hebt gedaan.


Deel I. Kernbegrippen

Leden van het gemeentebestuur – raadsleden, collegeleden en de burgemeester1 - stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een essentiële voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.
Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie van gemeentebestuurder samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt in openbaarheid afgelegd aan de gemeenteraad. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief. Op deze kernbegrippen zijn de leden van het gemeentebestuur intern en extern aanspreekbaar:

Dienstbaarheid
Het handelen van een politieke ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

Functionaliteit
Het handelen van een politieke ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het gemeentebestuur.

Onafhankelijkheid
Het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid
Het handelen van een politieke ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in zijn handelen en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid
Op een politieke ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid
Het handelen van een politieke ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden. 1 Hierna worden raadsleden, wethouders en burgemeester tezamen aangeduid als “politieke ambtsdrager” Gedragscode bestuurlijke integriteit Franekeradeel


Deel II. Gedragsafspraken voor raadsleden en bestuurders Franekeradeel

1 Algemene bepalingen

1.1 De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk. Politieke ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

1.2 De gemeenteraad waakt tegen schending van de gedragscode. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is vindt bespreking plaats in het seniorenconvent. De gemeenteraad wordt van de uitkomst direct op de hoogte gesteld.

2 Belangenverstrengeling

2.1 Bij (schijn van) belangenverstrengeling – dus als sprake is (kan zijn) van vermenging van het publiek belang met het persoonlijk belang van de politieke ambtsdrager – neemt hij voorzichtigheid, openheid en controleerbaarheid in acht. Daarbij schetst betrokkene expliciet en vooraf gemotiveerd zijn houding. Voor bestuurders geldt bovendien dat in dergelijke gevallen - net als in alle gevoelige zaken - collegiale besluitvorming plaats vindt.

2.2 Een politieke ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een gemeentelijke klant/leverancier, onthoudt zich – onder vermelding van die motivering - van deelname aan de besluitvorming waarbij die betreffende persoon betrokken is.

2.3 Een collegelid die een nevenfunctie wil vervullen, bespreekt dit voornemen in het college. Daarbij komt tevens aan de orde hoe wordt gehandeld met betrekking tot eventuele vergoedingen en de te maken kosten. De gemeenteraad wordt van de uitkomst direct op de hoogte gesteld.

3 Informatie

3.1 Een politieke ambtsdrager gaat zorgvuldig en verantwoord om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Vertrouwelijke of geheime informatie wordt beveiligd gearchiveerd en na gebruik bij voorkeur vernietigd.

3.2 Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

4.1 De kernbegrippen dienstbaarheid en functionaliteit vormen de criteria voor geschenken en relatiebeheer. Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. Uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden of buitenlands werkbezoek bespreekt hij vooraf in het bestuursorgaan.

4.2 Uitnodigingen en geschenken die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een waarde van meer dan € 50,- vertegenwoordigen, worden terstond bij de secretaris van het bestuursorgaan gemeld en geregistreerd. Geschenken met die waarde zijn eigendom van de gemeente en krijgen een gemeentelijke bestemming.

5 Bestuurlijke uitgaven

5.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Ter bepaling daarvan gelden beide kernbegrippen dienstbaarheid en functionaliteit als criteria.

5.2 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure. De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

5.3 Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan. Dit laat onverlet de wettelijke mogelijkheden tot het in bruikleen ter beschikking stellen van (bijv. informatie)apparatuur voor zakelijk gebruik.

Zie ook:

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel