Laden...

Herinrichting Sexbierum

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Herinrichting Sexbierum

Locatie:
Thema:De Maatschappelijke plus

Herinrichting Sexbierum

Inleiding

Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er  o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te herstellen en compenseren.  Voor nadere informatie is een website beschikbaar www.gofraha.nl.

Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus. Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum 3n Wijnaldum opgeknapt. Voor het opknappen van Sexbierum is ongeveer € 1.600.000 beschikbaar.

Sexbierum1

Het bedenken  van een plan voor Sexbierum

Het bedenken van een plan voor de herinrichting begon met een informatiebijeenkomst voor het hele dorp op 25 april 2016 in het dorpshuis it Waed.  Daarin werd uitgelegd dat Sexbierum wordt opgeknapt en konden de bewoners hun opmerkingen, ideeën en wensen vertellen. Ook  werden de bewoners uitgenodigd om in een werkgroep deel te nemen. Deze werkgroep had als opdracht om een ontwerp voor de herinrichting van het centrum van Sexbierum te maken. De werkgroep is daarin geslaagd en heeft het ontwerp op 6 juli 2016 middels een inloopmiddag en - avond aan de bewoners gepresenteerd.  De inloop is zeer goed bezocht en het plan kon op een groot draagvlak rekenen.

Hoe ziet het plan eruit

De werkgroep heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor het plan aangegeven.  Maak een plan dat verkeersveiliger is, met meer bomen en beplanting en meer parkeerplaatsen.  In het plan zijn deze aspecten verwerkt.  Het ontwerp is hierna afgebeeld.  Meer informatie over het plan staat in het document “HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”.

 Sexbierum2 klein

Hoe maken we het plan

Het plan voor de herinrichting wordt gedetailleerd uitgewerkt in een technische contract.  Dit contract bevat een technische beschrijving dat de basis is voor de aannemer om het werk straks te gaan maken. In het voorjaar van 2017 wordt gestart met de herinrichting.

Update 1 februari 2017

De technische uitwerking van het ontwerp is in volle gang. Het bestek en de tekeningen zijn zo goed als klaar en gepubliceerd voor een nationale openbare aanbesteding. De geïnteresseerde aannemers  kunnen deze gegevens opvragen en zich voorbereiden op de inschrijvingen en aanbesteding.  De aanbesteding is gepland eind februari zodat de aannemer de definitieve opdracht in maart kan krijgen.

Op twee plaatsen zijn nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Een bij de Harmonie en een bij Pand 28. Wij willen graag weten hoe die armaturen in het straatbeeld functioneren.  Of ze voldoende licht geven en hoe ze er uitzien. Aan de hand van deze proefopstelling maken we een keuze en die keuze wordt dan ook bij de herinrichting toegepast.

Een aantal bestaande bomen worden vervangen tijdens de herinrichting. Deze bomen worden gekapt. Om beperkingen als gevolg van het broedseizoen te voorkomen zullen medewerkers van de buitendienst deze bomen binnenkort gaan rooien.  

Tot slot gaan wij voor het dorp een informatiebijeenkomst organiseren. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de aannemer die het werk gaat uitvoeren en onze toezichthouder. Ook hoort u dan op welke manier de aannemer het werk gaat uitvoeren. Een datum voor deze bijeenkomst wordt in overleg met de aannemer nog vastgesteld.

Update 20 maart 2017

In april gaat de herinrichting van het centrum van Sexbierum van start. De Nije Buorren, de Alde Buorren, de Kade, het gebied voor de kerk en voor het dorpshuis gaan er straks heel anders uitzien. Aannemer A. Faber B.V. uit Bolsward gaat de herinrichting uitvoeren. Om u over de uitvoering te informeren is er een inloop op woensdag 29 maart tussen 17.00 uur en 20.00 in het dorpshuis it Waed.

Tijdens de inloop kunt u kennis maken met de heer Anne van Straten, uitvoerder van aannemer A. Faber B.V., de heer Bauke Brinkman en mevrouw Corina Vink die, namens de gemeente, het toezicht en de directie op het werk verzorgen. In combinatie met de herinrichting worden door Vitens en Liander de oude water- en gasleidingen vervangen. De heer Andre Zijlstra (coördinator nutsbedrijven) is tijdens de inloop ook aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Planning

De uitvoering van het werk gebeurt in gedeelten. Er wordt gestart aan de zuidkant van de Brusselsbrêge. Stapsgewijs wordt er naar het noorden toegewerkt. Daardoor moet u misschien omrijden of is uw woning tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Het openbaar vervoer rijdt in deze periode dan niet meer door Sexbierum – Pietersbierum maar over de provinciale weg. De herinrichting moet in december 2017 klaar zijn. Tijdens de inloop op 29 maart kunt u zich laten informeren over de uitvoering van het werk.

Spreekuur

Wanneer u tijdens de uitvoering van het werk vragen en/of opmerkingen heeft, dan is Anne van Straten iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur in de directiekeet aanwezig. De directiekeet komt op het grasveldje direct ten zuiden van de Brusselsbrêge aan de Frjentsjerterein te staan. Anne van Straten is tijdens kantooruren en bij calamiteiten telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 10337471. Gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739.

Een mooier Sexbierum

Met een mooier Sexbierum in het vooruitzicht hopen wij dat u de komende periode de onvermijdelijke overlast wilt accepteren. Wij doen ons best de overlast te beperken en u gedurende het gehele traject zo goed mogelijk te informeren.

Update 10 april 2017

Op 29 maart is er een inloop geweest in “it Waed”. De inwoners konden daar kennis maken met uitvoerder Anne van Straten van aannemer A. Faber B.V. en met Corina Vink en Bauke Brinkman, de toezichthouder en de directie. Het was een zeer goed bezochte inloop met veel vragen over met de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van het werk.  De aannemer heeft op tekening aan gegeven welke delen van de herinrichting in welke periode in uitvoering zijn. Deze fasering staat hieronder aangegeven en is ook via onderstaande link te bekijken.  De start van het werk begint op 18 april ten zuiden van de Brusselsbrêge.

Fasering Herinrichting Sexbierum 12 april 2017 (pdf)

Vanaf die datum is ook de doorgaande route afgesloten. Het werk is klaar na fase 7 medio december dit jaar. In de zomervakantie wordt fase 4 uitgevoerd. Dit is het gebied bij het dorpshuis it Waed. Tijdens de uitvoering wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer wordt via de Tzummarum en de Rijksweg omgeleid. De omleidingsroute staat hieronder en is ook via onderstaande link te bekijken.Omleidingsroutes.

Update 16 mei 2017

De uitvoering is in volle gang en de contouren van de nieuwe inrichting zijn nu ook al te zien.  De werkzaamheden schuiven gaandeweg steeds meer richting het noorden. De aannemer wil alvast voorbereidingen uit gaan voeren voor de 2e fase. De betreffende bewoners zijn hierover met een brief geïnformeerd. De brief is als bijlage toegevoegd.

De nutsbedrijven voor het gas en water hebben tijdens de voorbereiding van de herinrichting aangegeven dan ook de oude leidingen te willen vervangen. Helaas is daar tot nu toe nog geen uitvoering aan gegeven. Wij gaan echter wel verder met de herinrichting en mochten de nutsbedrijven alsnog willen vervangen, dan zullen ze in de planning moeten passen van de aannemer Faber. brief bewoners Aannemersbedrijf Faber (pdf)

Update 27 juni 2017

De uitvoering is in volle gang en de contouren van de nieuwe inrichting worden nu steeds meer zichtbaar.  De werkzaamheden schuiven gaandeweg steeds meer richting het noorden.

2017-07-03 Herinrichting sexbierum 2 web

2017-07-03 Herinrichting sexbierum web

2017-07-03 Herinrichting sexbierum 3

2017-07-03 Herinrichting sexbierum 4

De nutsbedrijven voor het gas en water hebben tijdens de voorbereiding van de herinrichting aangegeven ook de oude leidingen te willen vervangen. Dit gaat helaas niet door. De nutsbedrijven beperken zich nu tot alleen het vervangen van een aantal leidingen ter plaatse van de kruispunten.  Dit vervangen wordt zoveel mogelijk in combinatie met de herinrichting uitgevoerd.

De planning is geactualiseerd, deze ziet u hieronder. De werkzaamheden in fase 2B zijn aangepast. Een deel van de werkzaamheden uit fase 5 is aan fase 2B toegevoegd zodat we aansluitend het straatwerk kunnen uitvoeren. Door deze extra werkzaamheden duurt fase 2 wat langer.  Doordat we wat langer bezig zijn in fase 2, vindt er een overlap plaats met fase 3. De bereikbaarheid blijft gegarandeerd en het tankstation is ook te allen tijd bereikbaar. De werkzaamheden in fase 1 en 2A zijn conform planning uitgevoerd.

Update 7 september 2017

Tijdens de zomervakantie heeft de aannemer doorgewerkt.  Het terrein vóór het dorpshuis en de Skoalstrjitte zijn aangepakt; een hele verandering. Het plein voor het dorpshuis is nog niet helemaal klaar, dat komt omdat de betonnen randen met zitelementen nog niet geleverd kunnen worden. De planning is dat in week 37 een van de twee cirkels met de betonranden geplaatst gaan worden.  

Om het plein zoveel mogelijk vrij van auto’s en vrachtauto’s te houden, heeft de aannemer tijdelijke afzettingen geplaatst. De kleding- en de glascontainers aan de Skoalstrjitte zijn tijdelijk verplaatst naar de  hoek Skoalstrjitte – Nije Buorren. Omstreeks week 37 worden de twee nieuwe ondergrondse glas- en textielcontainers in de Skoalstrjitte geplaatst.

De komende periode wordt de Skoalstrjitte en Alde Buorren opgeknapt. De doorgaande route over de Nije Buorren blijft dan nog open. Dat verandert op het moment dat fase 6 start, omstreeks begin oktober. De verwachting is dat in de loop van oktober de bus dan niet meer de route door het dorp kan rijden. De bus zal dan tijdelijk over de provinciale weg, Hearewei, rijden waar ook tijdelijke haltes worden geplaatst.

Een actuele planning staat hieronder.

2017-09-12 actuele planning - web

Bus niet meer door het dorp (update 20 september)

Inmiddels rijdt de bus niet meer door Sexbierum. Dit komt omdat de bus op andere plekken veel oponthoud heeft vanwege werkzaamheden en het tijdsverlies moet inhalen. Dit gebeurt door de bus niet meer door Sexbierum-Pietersbierum te laten rijden.

Contact

Wanneer u tijdens de uitvoering van het werk vragen en/of opmerkingen heeft, dan is Anne van Straten iedere woensdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur in de directiekeet aanwezig. De directiekeet staat op het grasveldje direct ten zuiden van de Brusselsbrêge aan de Frjentsjerterein. Anne van Straten is tijdens kantooruren en bij calamiteiten telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 10337471. Gemeentelijke toezichthoudster Corina Vink is telefonisch bereikbaar op 06 – 55247739

Documenten

“HERINRICHTING SEXBIERUM,  PROCES EN ONTWERP 23 september 2016”.

Omleidingsroute 12 april 2017 (pdf)

Herinrichting Sexbierum (pdf)

Bewonersbrief 7 april (doc)

Bewonersbrief 11 mei (pdf)

Bewonersbrief 22 juni (doc)

Bewonersbrief 5 juli (doc)

Bewonersbrief 29 augustus (doc)

Bewonersbrief 7 september (doc)

Bewonersbrief 28 september (doc)

Contactinformatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Franekeradeel via telefoonnummer 14 0517 of e-mail info@franekeradeel.nl

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel