Laden...

Herinrichting Tzummarum

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Herinrichting Tzummarum

Locatie:
Thema:De Maatschappelijke plus

Inleiding
Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. Met de zout- en gaswinners zijn er afspraken gemaakt om deze schade te herstellen en compenseren. Voor nadere informatie is er een website beschikbaar www.gofraha.nl.

Een onderdeel van deze compensatie noemen we de Maatschappelijke Plus (MP). Frisia Zout bv, de provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben samen € 6.000.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Met dit geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum en Wijnaldum opgeknapt.

Werkgroep
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum in maart 2015 is aangegeven, dat de herinrichting van Tzummarum als onderdeel van de Maatschappelijke Plus in 2016 zou worden opgepakt. Om deze reden is er een werkgroep Maatschappelijke Plus Herinrichting Tzummarum ingesteld. In deze werkgroep zitten inwoners van Tzummarum en leden van Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum. Deze werkgroep heeft met de gemeente Franekeradeel en een landschapsarchitect intensief samengewerkt om te komen tot een mooi en gedegen ontwerp voor de herinrichting van Tzummarum. Ook de provincie Friesland (als eigenaar van de doorgaande weg) is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van het ontwerp.

Inloopmiddag/-avond
Op woensdag 5 oktober 2016 is tijdens een inloopmiddag/-avond in de kantine van de sporthal De Harnehal het ontwerp voor de herinrichting door de werkgroep gepresenteerd. Alle inwoners van Tzummarum en Firdgum (inclusief buitengebied; 596 adressen) waren hiervoor uitgenodigd.

Meer dan 200 inwoners zijn langsgekomen om kennis te nemen van het ontwerp en hebben hun (schriftelijke) reacties te geven. Hiervan is 96% het eens met het voorliggende ontwerp. Een groep bewoners aan de Buorren (4%) heeft last en maakt melding van trillingen en geluidshinder in combinatie met de hoge snelheid van de weggebruikers in de Buorren.

Wijzigingen naar aanleiding van inloopmiddag/-avond
Tijdens de inloopmiddag-/avond zijn met de inwoners alle aspecten van het ontwerp besproken en doorgenomen. Uit deze gesprekken bleek, dat het ontwerp op drie punten nog verder verbeterd kon worden, te weten:

  • Een vrij liggend fiets-/voetpad aan de zuidzijde van de Swaerderwei tot het begin van de nieuwe 30km zone aan de Sytzamaleane ten behoeve van de op fiets schoolgaande kinderen uit de richting van Minnertsga.
  • Extra verhoging en aandachtszone op de T-splitsing Buorren/Skoalstrjitte ten behoeve van de schoolgaande kinderen Tzummarum, die vanaf de noordzijde hier de Buorren oversteken naar het onderwijscluster Tzummarum.
  • Versmalling van de rijbaan van 6 naar 5 meter in de Buorren (vanaf Buorren huisnummer 40 tot aan Buorren huisnummer 75) ten behoeve van de groene inrichtingswens met bomen aan de Noordzijde door de inwoners. Bijkomend voordeel is dat deze inrichting dwingt tot verlaging van de snelheid.

In de werkgroep zijn deze drie punten besproken en is er besloten om deze verbeteringen door te voeren in het ontwerp. Om bovenstaande ontwerpwijzigingen groot zijn, zijn alle 596 aangeschreven inwoners hierover per brief op de hoogte gesteld.

Akoestisch en trillingsonderzoek
De meldingen van de bewoners aan de Buorren, die last ondervonden van trillingen en geluidshinder in combinatie met de hoge snelheid van de weggebruikers in de Buorren, is voor de gemeente Franekeradeel aanleiding geweest om in de huidige situatie (voor de herinrichting) een tweetal specifieke onderzoeken te laten uitvoeren.

  1. Akoestisch onderzoek met betrekking tot geluid aan de Buorren: lees het Akoetisch onderzoek Buorren Tzummarum 2016 (pdf)
  2. Trillingsonderzoek met betrekking tot trillingen aan de Buorren: lees het Trillingsonderzoek Buorren Tzummarum 2016 (pdf)

Na afronding van de werkzaamheden van de herinrichting Tzummarum zullen beide onderzoeken nogmaals worden uitgevoerd. Dit om te zien of de herinrichting van Tzummarum heeft geleid tot verbetering van de nu bestaande situatie.

Verkeersmetingen
De gemeente Franekeradeel heeft ook op een vijftal plaatsen in het herinrichtingsgebied vooraf verkeersmetingen laten uitvoeren. Dit met het doel om de verkeersstromen met bijbehorende gereden snelheid in de bestaande situatie in kaart te brengen. Het rapport met verkeersmetingen kunt u lezen in het: Rapportage verkeersmetingen TZUMMARUM 2016 (pdf) . Ook voor deze meting geldt dat na afronding van de werkzaamheden van de herinrichting Tzummarum deze metingen nogmaals worden uitgevoerd.

Definitief Ontwerp en uitvoering
Het definitief ontwerp is 29 november 2016 vastgesteld door het college van B&W. De uitvoering van de werkzaamheden van de herinrichting Tzummarum zal plaatsvinden in 2017.

Bijbehorende ontwerptekeningen:

Update 26 april 2017: Werkzaamheden Herinrichting Tzummarum

De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van Tzummarum zijn gestart. In grote lijnen zijn de werkzaamheden onder te verdelen in twee afzonderlijke trajecten; te weten:

  1. Infrastructurele werkzaamheden
  2. Herinrichting Tzummarum

Ad 1. Infrastructurele werkzaamheden:

In het weggedeelte vanaf de kruising de Kade- Buorren-tot de kruising met Skoalstrjitte worden door de nutspartijen alle oude kabels en leidingen vernieuwd en verwijderd. De gemeente vervangt gelijktijdig ook het riool.

Planning:

Aannemersbedrijf Faber voert de rioolwerkzaamheden uit en hanteert de navolgende planning:

Fase 1: Aanleggen passeerstroken Sytzamaleane (week 13/14)

Fase 2: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven Skoalstrjitte (week 16)

Fase 3: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven tussen uitmonding Tsjummearumer Feart en kruising Kleasterwei (week 17)

Fase 4: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven in de Buorren ter hoogte van huisnummers 103-107 (week 17/18)

Fase 5: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven in de Buorren ter hoogte van huisnummers 107-87 (week 19/20)

Fase 6: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven in de Buorren ter hoogte van huisnummers 87-71 (week 20/21/22)

Fase 7: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven in de Buorren ter hoogte van huisnummers 71-63 (week 22/23)

Fase 8: Aanleg vervangen riool en kabels en leidingen nutsbedrijven in de Buorren ter hoogte van huisnummers 63-40 (week 23/24)

Nawerk (week 25/26/27)

De bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Kaart infrastructurele werkzaamheden en omleidingsroute bus (pdf)

Omleidingsroute openbaar vervoer (bus):

Doordat het weggedeelte vanaf de kruising de Kade-Buorren-tot de kruising met Skoalstrjitte is afgesloten, vervallen tijdelijk beide bushaltes aan de Buorren ter hoogte van bakker Struiksma. De bus zal gedurende de werkzaamheden de omleidingsroute rijden via Skoalstrjitte en de Buffer. Op de bijgaande tekening is de omleidingsroute aangegeven.

 

Ad. 2 Herinrichting Tzummarum:

Bij de herinrichting van Tzummarum wordt vanaf de rotonde Swaerderwei-lopend over de Buorren-naar de kruising van de Kade aangepakt. Ook een gedeelte van de weg van de Hegesylsterwei en de Kleasterwei worden heringericht.

Aanbesteding en planning:

De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 11 mei 2017 en het werk is inmiddels gegund aan Aannemersbedrijf A. Faber B.V. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt de navolgende planning gehanteerd:

Fase 1: Gebied t.p.v. Swaerderwei 2-26 (week 24/29)

Fase 2: Gebied Sytzamaleane en Jel Rinckesstrjitte (week 27/32)

Fase 3: Gebied Jel Rinckesstrjitte en Skoalstrjitte (week 35/41)

Fase 4: Gebied Skoalstrjitte en Skutebuorren (week 39/44)

Fase 5: Gebied Skutebuorren en Kleasterwei (week 43 /47)

Fase 6: Gebied Kleasterwei (week 43/46)

Fase 7: Gebied Kade, inclusief kruising met Buorren (week 46/50)

De bovenstaande planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Omleidingsroute openbaar vervoer (bus):

Nu de planning bekend is, kan ook de omleidingsroute voor de bus worden bepaald. Nadere informatie volgt.

Werkzaamheden beide trajecten:

Voor de werkzaamheden van beide trajecten geldt dat de aannemers de direct betrokken aanwonenden/bewoners schriftelijk informeert over de uitvoering/planning van de werkzaamheden en aangeeft aan wie eventuele vragen gesteld kunnen worden.

Contactinformatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Franekeradeel via telefoonnummer 14 0517 of e-mail info@franekeradeel.nl

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel