Laden...

Bekendmaking burgerzaken

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waadhoeke heeft op woensdag 28 juni 2017, op grond van artikel G3 van de Kieswet, besloten op verzoek van de desbetreffende...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bekendmaking burgerzaken

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waadhoeke heeft op woensdag 28 juni 2017, op grond van artikel G3 van de Kieswet, besloten op verzoek van de desbetreffende politieke groepering de volgende aanduiding in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waadhoeke, in te schrijven:

 SAM Waadhoeke

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waadhoeke beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

De beslissing van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waadhoeke op het verzoek tot registratie van de aanduiding van de desbetreffende politieke groepering ligt met ingang van vandaag tot 5 juli 2017 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening cluster Publiekszaken, Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker.

Plaats: Franeker

Datum: woensdag 28 juni 2017

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waadhoeke,

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel