Laden...

Onderwijs en kinderopvang

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Onderwijs en kinderopvang

Leerplicht algemeen

Een kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste dag van de volgende maand nadat hij/zij 5 jaar wordt en tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht tot de dag waarop de leerling 18 jaar wordt. De leerling hoort dus tot zijn 18e verjaardag op school te zitten om een startkwalificatie* te halen. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar. Leerplichtige leerlingen horen elke dag alle lessen op school te volgen.

Voor het uitvoeren van de Leerplicht in Franekeradeel is vanaf 1 augustus 2005 aansluiting gezocht bij de gemeente Leeuwarden. Er zijn vanuit Leeuwarden verschillende leerplichtambtenaren aan scholen toegewezen. Wilt u in het geval van contact, melden om welke school het gaat?

Postadres:
Gemeente Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA te Leeuwarden
Telefoonnummer: 14 058

Voortijdig schoolverlaten

Jongeren vanaf 18 jaar (de niet leerplichtigen), die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie* worden ook nog gevolgd door de leerplichtambtenaar of door een trajectcoördinator van het Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

* Een startkwalificatie is een MBO niveau 2/HAVO /VWO diploma of een afgeronde opleiding in het kader van de Beroeps Opleidende Leerweg (werken/leren).

Jongeren die nog geen startkwalificatie hebben, willen wij stimuleren om alsnog zo'n kwalificatie te behalen. Wij denken namelijk dat jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt hebben met een afgeronde beroepsgerichte opleiding.

Wilt u contact over voortijdig schoolverlaten dan kan dat bij de trajectcoördinatoren RMC: Lianne v/d Made (058) 233 83 77 en Machteld Seinstra (058) 233 89 63.

Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang Peuterspeelzalen

Op 23 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de "Beleidsregels Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen" vastgesteld.

In dit afwegingsmodel zijn de aanpassingen opgenomen die nodig waren vanwege de omzetting van de Beleidsregels kwaliteit naar AMvB en ministeriele regeling kwaliteit. Verder zijn in het nieuwe afwegingsmodel 2014 de nieuwe/gewijzigde eisen verwerkt uit de Wet kinderopvang (Wko) tot 1 januari 2014.

De gemeente hanteert dit afwegingsmodel bij het uitvoeren van de handhavingsacties die nodig zijn indien een houder van een kindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan een of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) en alle daaruit vloeiende regelgeving.

In het Beleidsregels handhaving Wko (pdf wordt in een nieuw venster geopend) zijn de algemene stappen opgenomen die de gemeente kan hanteren bij geconstateerde overtredingen van de kwaliteitseisen.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel